WETEN HOE WIJ MET JE PERSOONSGEGEVENS OM GAAN? CHECK HET

Privacy Statement

Inleiding
Waardemakers hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij je informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Waardemakers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in dit Privacy Statement.
- Wij de verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
- Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Indien je na het doornemen van dit Privacy Statement vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via onderstaande contactgegevens:

Waardemakers Advies B.V.
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen
e-mail: info@waardemakers.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden door Waardemakers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- Om mogelijke investeringen, projecten, bedrijfsovernames e.d. onder je aandacht te brengen zoals beschreven in de (concept) overeenkomsten die wij met je aangaan of beogen aan te gaan (de “Overeenkomsten”);
- Om de andere verplichtingen zoals die zijn opgenomen in de Overeenkomsten te kunnen uitvoeren;
- Om je uit te nodigen voor events;
- Om je informatieve en andere e-mail berichten te zenden.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
- Adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres
- Geslacht
- Geboortedatum
- Gegevens omrent de investeringen die je via of met ons aangaat of kunt aangaan
- (financiële) gegevens van je onderneming(en)
- Persoonlijke voorkeuren aangaande investeringen

Verstrekking aan derden
Wij kunnen je naam aan derden verstrekken in het kader van mogelijke investeringen waarin je geïnteresseerd kunt zijn. Wij zullen dit steeds doen met inachtneming van de plicht tot vertrouwelijkheid en uitsluitend in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomsten.

Indien wij je gegevens (met inachtneming van het bovenstaande) aan derden verstrekken, maken wij met deze derden uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Bewaartermijn
Waardemakers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:
- Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Onze medewerkers zijn goed geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
- Wij maken gebruik van meerdere systemen van derden, die de noodzakelijke maatregelen zoals back-up van de gegevens en beveiliging hiervan hebben genomen.

Rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Het door ons niet meer kunnen gebruiken van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) kan invloed hebben op de mogelijkheid om de Overeenkomsten uit te voeren, in welk geval opzegging van de Overeenkomsten nodig kan zijn.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons in contact te treden. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Datum: 5 juni 2020