HIERONDER TREF JE ONZE

Algemene Voorwaarden

Waardemakers Advies B.V. houdt kantoor te Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37144262.

Artikel 1 Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Cliënt: de partij die Opdracht geeft.
2. Waardemakers: Waardemakers Advies B.V.
3. Opdracht/Overeenkomst: de Overeenkomst van opdracht tussen Cliënt en Waardemakers, waarbij Waardemakers zich jegens Cliënt verbindt werkzaamheden te verrichten.
4. In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als een afzonderlijke Opdracht beschouwd. Onder 'Opdracht' dient in deze Algemene Voorwaarden dan ook in voorkomend geval 'deelopdracht' of 'vervolgopdracht' te worden verstaan.


Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Waardemakers en Cliënt, behoudens voor zover wet- of regelgeving de toepassing van deze voorwaarden uitsluiten of beperken en behoudens afwijkingen van deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
3. Een verwijzing door Cliënt naar de eigen algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden heeft geen effect, tenzij Cliënt daarbij voor het aangaan van enige Overeenkomst de voorwaarden van Waardemakers uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen Overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van Cliënt en andere op documenten van Cliënt afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.
4. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Cliënt voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst. In dit verband is Waardemakers gerechtigd om bij of na het sluiten van de Overeenkomst zekerheid van Cliënt te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Cliënt is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de Opdracht.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Waardemakers en Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging strijdige bepalingen bevatten, prevaleren de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
a. hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop Waardemakers de aan Cliënt toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
b. hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door Waardemakers gedaan aanbod door Cliënt uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
c. hetzij, indien de door Cliënt verstrekte Opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van Waardemakers, op het moment waarop Waardemakers met de uitvoering van die Opdracht een aanvang heeft gemaakt. Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is tot stand gekomen.
2. De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.


Artikel 4 Benodigde informatie
1. Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Waardemakers overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
2. In geval van Opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal Cliënt Waardemakers op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht relevant is.
3. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Waardemakers ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4. Indien Cliënt zulks verzoekt, worden de door Cliënt aan Waardemakers ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.


Artikel 5 Uitvoering van de Opdracht
1. Waardemakers bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende Opdracht uitgevoerd wordt.
2. Waardemakers kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Cliënt in rekening brengen dan waartoe Opdracht is verstrekt, indien Cliënt hiervoor vooraf toestemming heeft verleend en/of indien deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van Waardemakers.
3. Voor zover de door Waardemakers te verrichten werkzaamheden bestaan uit het uitbrengen van (belasting)advies, zal dat (belasting)advies gebaseerd zijn op de stand van de in Nederland geldende regelgeving en rechtspraak, zoals die redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld bij Waardemakers op het moment van het uitbrengen van het (belasting)advies. Bij het uitbrengen van het (belasting)advies zal derhalve geen rekening worden gehouden met eventuele nadien optredende wijzigingen in de hiervoor bedoelde regelgeving en rechtspraak, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Geheimhouding
1. Waardemakers is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking of melding heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van niet-publieke informatie die Cliënt ter beschikking stelt.
2. Waardemakers is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Cliënt ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
3. Tenzij daartoe door Waardemakers voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Cliënt de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Waardemakers, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Cliënt zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
4. Waardemakers is gehouden de voor hem uit de artikelen 6.1, 6.2 en 6.3 voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan de door hem ter uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

Artikel 7 Intellectuele eigendom
1. Waardemakers behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van zijn geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Opdracht van Cliënt.
2. Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen (reken)modellen, documenten, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Waardemakers, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.


Artikel 8 Honorarium
1. Het honorarium voor de krachtens de Opdracht te verrichten werkzaamheden kan bestaan uit een of meer van de volgende elementen:
a. Een vaste prijs voor de Opdracht. Deze wordt bij aanvang van de werkzaamheden in rekening gebracht;
b. Een vergoeding op basis van bestede tijd die wordt berekend door het aantal bestede uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. Deze wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht;
c. Een succesvergoeding, bestaande uit een vast bedrag of een percentage van de transactiewaarde (“Transactiewaarde”).

Als “succes” wordt aangemerkt de situatie waarin een transactie (“Transactie”) tot stand komt tussen Cliënt en een derde mede als gevolg van de door Waardemakers verrichte werkzaamheden, zoals het kopen of verkopen van een bedrijf (aandelen en/of activa), het verkrijgen of verlenen van financiering, het aangaan van een samenwerking of enige andere transactie, ongeacht of dit de Transactie is die partijen aanvankelijk voor ogen stond.

De Transactiewaarde is de totale waarde van de Transactie zoals die bekend is op het moment dat de Transactie “definitief” is. Hierbij geldt als meetmoment de dag de definitieve overeenkomst(en) terzake van de Transactie getekend wordt/worden (“Closing”), ongeacht of de daadwerkelijke levering of inbreng op een later, al dan niet reeds vastgesteld moment, plaatsvindt. De Transactiewaarde bestaat:
(i) bij een overname uit de vergoeding (bijv. koopsom) die wordt betaald door de kopende partij, met dien verstande dat de Transactiewaarde bij koop of verkoop van een gedeelte van een bedrijf altijd ten minste 50% bedraagt van de waarde gebaseerd op koop of verkoop van 100%, tenzij anders overeengekomen;
(ii) bij een financiering uit de waarde van de ter beschikking te stellen financiering gemeten over de volledige looptijd;
(iii) bij een samenwerking uit de totale waarde van de in te brengen aandelen, activa en/of cash.
Tot de Transactiewaarde behoren tevens:
(A) de bedragen die later worden betaald als “uitgestelde betaling”; en
(B) de bedragen die later zullen worden betaald als prestatie-afhankelijke vergoeding (earn-out); indien deze bedragen bij Closing nog niet bekend zijn, wordt de bij de Transactie behorende prognose als uitgangpunt genomen.

In alle gevallen wordt het (resterende) honorarium bij Closing gefactureerd en vervolgens conform artikel 9 door Cliënt betaald.

2. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de Opdracht gemaakte kosten – daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en kosten van bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden – niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk aan Cliënt in rekening gebracht. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden.
3. Het honorarium van Waardemakers, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, naar keuze van Waardemakers, per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan Cliënt in rekening gebracht, tenzij Cliënt en Waardemakers hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Cliënt aan Waardemakers verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
4. Alle overeengekomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

Artikel 9 Betaling en zekerheid
1. Betaling door Cliënt dient uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in Euro’s door storting op of overschrijving naar een door Waardemakers aan te wijzen bankrekening.
2. Indien Cliënt niet binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn heeft betaald en, na daartoe door Waardemakers te zijn aangemaand, niet alsnog heeft betaald, is Waardemakers bevoegd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Waardemakers, aan Cliënt de wettelijke rente over de periode vanaf de uiterste dag van betaling als bedoeld in artikel 9.1 tot aan de dag van algehele voldoening in rekening te brengen.
3. Alle in redelijkheid door Waardemakers in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Cliënt van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van Cliënt. Tot de buitengerechtelijke incassokosten behoren ook de uren die medewerkers van Waardemakers moeten besteden om tot incasso te kunnen komen, tegen een tarief van 75% van het gebruikelijke uurtarief.
4. Waardemakers is te allen tijde bevoegd van Cliënt een redelijke voorschotbetaling te verlangen. Waardemakers is voorts bevoegd van Cliënt (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen te verlangen, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Cliënt daartoe naar het oordeel van Waardemakers aanleiding geeft. Cliënt is gehouden aan dat verlangen te voldoen. Indien Cliënt nalaat (tijdig) aan dat verlangen te voldoen, is Waardemakers bevoegd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Cliënt aan Waardemakers uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. Indien de Opdracht door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Cliënt zijn de verplichtingen van Cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Cliënt reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien de Cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Waardemakers te worden kenbaar gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Waardemakers de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Cliënt reeds betaald honorarium.

Artikel 11 Leveringstermijn
1. Is Cliënt een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
3. De Overeenkomst kan - tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is - door Cliënt niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Waardemakers de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 Opzegging en beëindiging van de Overeenkomst
1. Tenzij de Overeenkomst anders vermeldt, zijn Cliënt en Waardemakers gerechtigd de Overeenkomst met in achtneming van een opzegtermijn van één maand op te zeggen. Opzegging dient altijd schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
2. In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen Cliënt en Waardemakers de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:
• de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
• de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;
• conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.
3. Indien één der partijen de Overeenkomst opzegt krachtens de in de vorige leden genoemde redenen, is deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden. Eventuele reeds bestaande vorderingen, waaronder de succesvergoeding, blijven echter onverkort van kracht.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Waardemakers zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Cliënt hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Waardemakers voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de Cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Waardemakers die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Waardemakers voor de directe schade die Cliënt heeft geleden slechts aansprakelijk tot een maximum van het honorarium voor de desbetreffende Opdracht over de laatste 6 maanden (of zoveel korter, als de Opdracht korter dan 6 maanden heeft geduurd), tenzij er aan de zijde van Waardemakers sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Waardemakers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen verlies aan omzet, gederfde winst, verlies aan klanten, gemiste besparingen, verlies aan goodwill of reputatieschade.
2. De in het vorige lid van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Waardemakers ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
3. Cliënt vrijwaart Waardemakers tegen aanspraken van derden die verband houden met schade geleden door die derde als gevolg van de door Waardemakers uitgevoerde Opdracht.

Artikel 14 Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Cliënt uit welke hoofde ook jegens Waardemakers in verband met het verrichten van werkzaamheden door Waardemakers in ieder geval na één jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15 Toepasselijk recht
1. Op alle Overeenkomsten tussen Cliënt en Waardemakers waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Cliënt en Waardemakers, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Waardemakers zijn vestigingsplaats heeft.